Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  23.04.2018р. попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

18.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739787 (056)3739787

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 76 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

20.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://pravozahyst.academy.in.ua

в мережі Інтернет

23.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

17.04.2018

700000

23163.2

3022.03

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (далi - Товариство) вiд 17.04.2018р. б/н прийнято рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв (далi – ВА) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, надання послуг, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, вiдступлення права вимоги, надання поворотної фiнансової допомоги, депозитнi. Гранична сукупна вартiсть (далi – ГСВ) таких значних правочинiв не повинна перевищувати 700000 тис. грн. ВА емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 23163,2 тис. грн. Спiввiдношення ГСВ правочинiв до ВА емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 3022,03%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 8400000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 8400000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 8400000 шт., «проти» - 0 шт.

2

17.04.2018

30000

23163.2

129.52

 

 

 

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 17.04.2018р. прийнято рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартiсть яких становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв ВА за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, надання послуг, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, вiдступлення права вимоги, надання поворотної фiнансової допомоги, депозитнi (перелiк не є виключним). ГСВ таких правочинiв не повинна перевищувати 30000 тис. грн. ВА емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 23163,2 тис. грн. Спiввiдношення ГСВ правочинiв до ВА емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 129,52%. На засiданнi були присутнi члени Наглядової ради Товариства у складi 3 осiб, що складає 100% присутностi. Проголосували «за» прийняття рiшення – 3 голоси, «проти» - немає.

 

ProEmitent.INFO